درباره میتالرن

شکل گیری ایده

آموزش های سایت لیندا از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و این کیفیت عامل جذب ما به سمت لیندا بود. آموزش های سایت لیندا را از دانلودسنترها دانلود می کردیم و از آنها استفاده می کردیم. اما دانلود از دانلودسنترها مشکلات مهمی داشت. اول اینکه همه آموزش های سایت لیندا در مراکز دانلود موجود نبود به خصوص آموزش هایی در حوزه های خاص مثل مدیریت یا طراحی را هیچ کجا پیدا نمی کردیم. دوم اینکه گاهی مشکل ما با دیدن یک ویدیوی چند مگابایتی از یک آموزش حل می شد اما ناچار بودیم که همه ویدیو های یک آموزش را به صورت یک فایل فشرده چند صد مگابایتی دانلود کنیم که هم هزینه ما را افزایش می داد و هم باعث اتلاف وقت می شد. بنابراین به فکر راه اندازی یک سایت افتادیم تا با استفاده از آن هم به همه آموزش های لیندا دسترسی داشته باشیم و هم برای مشاهده یک ویدیو لازم نباشد که کل آموزش را دانلود کنیم. در اینجا بود که میتالرن متولد شد!

دیکشنری میتالرن

mitalaern: آموزش اسطوره ای

mitabot: ربات میتالرن

mitagraphy: بیوگرافی

mitapath: مسیر یادگیری

mitalink: لینک کوتاه شده

mitacourse: آموزش

mitagory: موضوع

mitaware: نرم افزار