آموزش DSLR Video Tips: Audio

Welcome

سال نشر

5/31/2016

مدت زمان

2h 36m

مدرس

Richard Harrington

سطح

Beginner
آموزش های مرتبط