مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع وب

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع وب است. تعداد این مسیرها 43 عدد است که در حدود 689 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Front-End Web Developer
Become a Full-Stack Web Developer
Become a Ruby on Rails Developer
Get Ahead in PHP: PHP 7 Features and Frameworks
Become a Web Designer
Become a Junior WordPress Developer
Become a PHP Developer
Advance your Skills as a PHP Developer: Core PHP
Advance your Skills as a PHP Developer: Working with Data
Advance your Skills as a PHP Developer: Testing and Debugging
Become a Web Developer
Become a React Developer
Improve Your JavaScript Language Skills
Become an AngularJS Developer
Become an Advanced WordPress Developer
Improve Your React Skills
Become a Vanilla JavaScript Developer
Prepare for AWS DevOps Engineer (Professional) Certification
Become an ASP.NET Core Developer
Build a Web Design Business
Advance Your Angular Skills
Improve Your Web Design Coding Skills
Become an Angular Developer
Advance Your JavaScript Skills
Stay Ahead in GraphQL
Become a RESTful API Developer
Become a Node.js Developer
Master Photoshop for Web Design
Become an Interaction Designer
Become a MEAN Javascript Developer
Build a Virtual Reality Application with React
Improve Your UX Design Skills
Become a Spring Developer
Become a MERN Stack JavaScript Developer
Advance your Node.js Skills
Become an ASP.NET Developer
Become a Java EE 7 Developer
Become a Django Developer
Advance your ASP.NET Developer skills
Advance Your Spring Developer Skills
Become a Back-End Web Developer
Become a Vue.js Developer
Become a Laravel Developer