مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع موزیک + صدا

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع موزیک + صدا است. تعداد این مسیرها 14 عدد است که در حدود 300 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Music Business Entrepreneur
Become a Music Producer
Become a Songwriter
Become an EDM Producer
Become a Recording Engineer
Become a Mix Engineer
Write a Song
Master Audio Synthesis and Synthesizers
Improve Your Songwriting Skills
Play the Guitar
Play Piano and Keyboards
Record Musical Instruments
Produce Audio for Interactive Projects
Produce Audio for Film and Video Projects