مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع تجارت و کسب و کار

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع تجارت و کسب و کار است. تعداد این مسیرها 62 عدد است که در حدود 904 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Managing Change
Fostering Collaboration
Finding and Retaining Talent
Become a Leader
Improve Your Organizational Skills
Become a Project Scheduler
Become a SharePoint 2013 Microsoft Office Specialist
Become a Small Business Owner
Become a Word 2013 Microsoft Office Specialist
Become an Excel 2013 Microsoft Office Specialist
Become an Outlook 2013 Microsoft Office Specialist
Fostering Innovation
Managing Performance
Become a Successful Job Hunter
Become an External Recruiter
Become a Technical Recruiter
Become a Corporate Recruiter
Become a Sales Representative
Become a Bookkeeper
Become a Craft Business Owner
Become a Project Manager
Become a Manager
Master In-Demand Professional Soft Skills
Become a Project Coordinator
Become an Administrative Professional
Become a PowerPoint 2013 Microsoft Office Specialist
Improve Your Presentation Skills
Improve Your Microsoft Excel Skills
Improve Your Microsoft Word Skills
Become a Customer Service Manager
Become a Customer Service Specialist
Become a Six Sigma Black Belt
Become a Six Sigma Green Belt
Get Ahead in the On-Demand Gig Economy
Become a Government Project Manager
Become a Healthcare Project Manager
Become an Accounts Payable Officer
Prepare for the Excel 2013 Microsoft Office Specialist (MOS) Expert Exam
Prepare for the Word 2013 Microsoft Office Specialist (MOS) Expert Exam
Become an Access 2013 Microsoft Office Specialist
Become an Agile Project Manager
Master Word 2016
Master Excel 2016
Transition from Military to Civilian Employment
Transition From Military to Student Life
Become a Sales Manager
Become a Business Operations Associate
Become an HR Business Partner
Become a Business Unit Manager
Become a Senior Manager
Advance Your Skills as an Individual Contributor
Master Outlook 2016
Master PowerPoint 2016
Become a Business Analyst
Become a Corporate Financial Planning Analyst
Advance Your Skills as a Manager
Become a Program Manager
Prepare for the PMI ACP Certification
Become a Technical Program Manager
Master OneNote 2016
Get Ahead in The Job Market After a Layoff
Digital Transformation for Leaders