مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع CAD

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع CAD است. تعداد این مسیرها 14 عدد است که در حدود 339 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Stay Ahead in Construction Management
Become a Certified CAD Designer with SOLIDWORKS
Become a Civil Engineering CAD Technician
Become an Industrial Design CAD Technician
Become an Architecture CAD Technician
Become an Industrial Designer
Master SOLIDWORKS
Become a BIM Coordinator
Advance Your Skills as a Product Designer
Improve Your SketchUp Skills
Prepare for Unity Certification
Stay Ahead in Manufacturing with 3D Printing
Master AR/VR with Unreal
Advance Your Skills in Construction Estimating