مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع CAD

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع CAD است. تعداد این مسیرها 27 عدد است که در حدود 334 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Stay Ahead in Construction Management
Become a Certified CAD Designer with SOLIDWORKS
Become a Civil Engineering CAD Technician
Become an Industrial Design CAD Technician
Become an Architecture CAD Technician
Become an Industrial Designer
Master SOLIDWORKS
Become a BIM Coordinator
Improve Your SketchUp Skills
Prepare for Unity Certification
Advance Your Skills in Construction Estimating
Advance Your Skills in Rhino
Master AR/VR with Unreal Engine
Master Additive Manufacturing and 3D Printing
Stay Ahead in Advanced Manufacturing
Master Simulation and Structural Analysis for SOLIDWORKS
Stay Ahead in Architecture with Algorithmic Design
Master Reality Capture with 3D Scanning
Master Design for Plastic Manufacturing
Improve Your CAM and CNC Skills
Stay Ahead in Sustainability and Green Building
Master Product Design with Fusion 360
Master Infraworks for Civil Infrastructure
Stay Ahead in Interior Design with Revit
Improve Your Architectural Visualization Skills with Unreal
Get Ahead in the Manufacturing Trades
Get Ahead in the Construction Trades