مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع طـراحی

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع طـراحی است. تعداد این مسیرها 20 عدد است که در حدود 323 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Stay Competitive Using Design Thinking
Design a Logo
Become a Print Production Professional
Become a Digital Illustrator
Become a Graphic Designer
Become a User Experience Designer
Become a Design Business Owner
Design a Comic Book
Advance Your Skills in UX Design
Publish an eBook
Become a Digital Painter
Improve Your Drawing Skills
Improve Your UX Prototyping Skills
Advance Your Skills as a User Experience Researcher
Improve Your Logo Design Skills
Advance Your Career as a Graphic Designer
Master Print Production
Design a Typeface
Improve Your Creativity Skills
Improve Your Digital Painting Skills