مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع برنامه‌نویسی و توسعه

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع برنامه‌نویسی و توسعه است. تعداد این مسیرها 24 عدد است که در حدود 415 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Cloud Developer
Become a Software Quality Assurance Engineer
Become a Python Developer
Become a FileMaker Custom App Developer
Become a Programmer
Become a C++ Developer
Become a Java Programmer
Master In-Demand Skills for Technology Leadership
Become an Android Mobile App Developer
Get Ahead in iOS App Development
Become an iOS 11 App Developer
Become a React Native Developer
Improve Your iOS Development Skills
Improve Your iOS UI Development Skills
Become a DevOps Engineer
Master Swift
Become a C# Developer
Build an iOS Application
Become a Database Developer
Become a WordPress Ecommerce Developer
Become a Xamarin.Forms Developer
Prepare for the Google Associate Android Developer Certification
Build a watchOS 4 Application
Improve Your Xcode Skills