مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع برنامه‌نویسی و توسعه

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع برنامه‌نویسی و توسعه است. تعداد این مسیرها 48 عدد است که در حدود 764 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Cloud Developer
Become a Python Developer
Become a FileMaker Custom App Developer
Become a C++ Developer
Become a Java Programmer
Master In-Demand Skills for Technology Leadership
Become an Android Mobile App Developer
Get Ahead in iOS App Development
Become a React Native Developer
Improve Your iOS Development Skills
Become a DevOps Engineer
Master Swift
Become a C# Developer
Build an iOS Application
Become a Database Developer
Become a WordPress Ecommerce Developer
Prepare for the Google Associate Android Developer Certification
Build a watchOS 4 Application
Improve Your Xcode Skills
Become a Programmer: Foundations
Become a Software Tester
Become an iOS 13 App Developer
Improve Your Continuous Delivery Skills
Become an Azure Developer
Stay Ahead in Azure Development
Developing and Delivering Software with Docker
Prepare for the Docker Certified Associate (DCA) Certification
Become a Test Automation Engineer
Improve Your Infrastructure Automation with HashiCorp Tools
Master Cloud-Native Infrastructure with Kubernetes
Become an Arduino Developer
Become an Agile Software Developer
Prepare for the AWS Certified Developer Associate Exam
Prepare for the AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure Exam
Women Transforming Tech: Navigating Your Career
Prepare for the Developing Solutions in Microsoft Azure Exam (AZ-204)
Succeed as a Remote Software Developer
Master Agile Software Development
Become a Raspberry Pi Developer
Become a PLC Developer
Managing and Leading Developers
Managing your Career as a Developer
Become a Software Developer
Master SQL Development
Become a SQL Developer
Prepare for the MTA: Software Development Fundamentals Exam (98-361)
Advance Your C++ Skills
Prepare for the Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions Exam (AZ-400)