مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع IT و فناوری اطلاعات

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع IT و فناوری اطلاعات است. تعداد این مسیرها 44 عدد است که در حدود 820 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Network Administrator
Become a Windows System Administrator (Server 2012 R2)
Become an IT Security Specialist
Become an IT Technician
Become a Data Scientist
Become a CompTIA A+ Certified Technician
Become a CompTIA Security+ Certified Security Professional
Become an Ethical Hacker
Advance Your Skills as an IT Help Desk Specialist
Prepare for the VCP6-DCV on vSphere 6 (2V0-621) Exam
Prepare for the Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Exam
Become a Cloud Administrator
Advance Your Skills as an Azure IT Administrator
Prepare for the MCSA: Windows Server 2012 Certification (70-410, 70-411, and 70-412)
Prepare for the CompTIA Network+ (N10-006) Exam
Prepare for the MCSA: Windows 10 Certification
Prepare for the MCSA: Windows Server 2016 Certification (70-740, 70-741, 70-742)
Prepare for the LPIC-1 and CompTIA Linux+ Certifications
Prepare for the MTA: Database Fundamentals Exam (98-364)
Prepare for the MTA: Networking Fundamentals Exam (98-366)
Prepare for the MTA: Security Fundamentals Exam (98-367)
Become a Certified Azure Infrastructure Professional
Become a Data Engineer: Mastering the Concepts
Become a Business Intelligence Specialist
Advance Your Data Science Skills in Health Sciences
Master Excel for Data Science
Prepare for AWS SysOps Administrator Certification
Advance Your AI and Machine Learning Skills
Advance Your Skills as an Apache Spark Specialist
Become a Data Science Team Member
Become a Data Visualization Specialist: Concepts
Become a Data Visualization Specialist: Tools
Become an AI and Machine Learning Specialist: Part I
Become an AWS Data and DevOps Specialist
Get Ahead In Data Science
Master SQL for Data Science
Improve Your Tableau Skills
Become a Data Analytics Specialist
Master Advanced Excel Data & Analytics Skills
Prepare for the MCSA: Office 365
Prepare for MCSA: Linux on Azure
Advance Your Microsoft Cybersecurity Stack Skills
Digital Transformation for Tech Leaders
Digital Transformation in Practice