مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع IT و فناوری اطلاعات

این بخش شامل لیستی از مسیرهای یادگیری مرتبط با موضوع IT و فناوری اطلاعات است. تعداد این مسیرها 99 عدد است که در حدود 1517 ساعت آموزش را تحت پوشش قرار می‌دهند.
اطلاعات هر مسیر مانند عنوان، تعداد دوره‌های آموزشی و مدت زمان آن در لیست زیر قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Become a Network Administrator
Become a Windows System Administrator (Server 2012 R2)
Become an IT Security Specialist
Become a Data Scientist
Become a CompTIA Security+ Certified Security Professional
Become an Ethical Hacker
Advance Your Skills as an IT Help Desk Specialist
Prepare for the Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Exam
Prepare for the MCSA: Windows Server 2012 Certification (70-410, 70-411, and 70-412)
Prepare for the MCSA: Windows Server 2016 Certification (70-740, 70-741, 70-742)
Prepare for the MTA: Database Fundamentals Exam (98-364)
Prepare for the MTA: Networking Fundamentals Exam (98-366)
Prepare for the MTA: Security Fundamentals Exam (98-367)
Become a Data Engineer: Mastering the Concepts
Become a Business Intelligence Specialist
Advance Your Data Science Skills in Health Sciences
Master Excel for Data Science
Prepare for AWS SysOps Administrator Certification
Advance Your Skills as an Apache Spark Specialist
Become a Data Science Team Member
Become a Data Visualization Specialist: Concepts
Become a Data Visualization Specialist: Tools
Become an AWS Data and DevOps Specialist
Get Ahead In Data Science
Master SQL for Data Science
Improve Your Tableau Skills
Become a Data Analytics Specialist
Master Advanced Excel Data & Analytics Skills
Advance Your Microsoft Cybersecurity Stack Skills
Digital Transformation for Tech Leaders
Become an IT Support Technician
Advance Your Skills as an Azure Administrator
Build Your Knowledge of Cloud Administration
Become a Linux System Administrator
Advance Your Skills in AI and Machine Learning
Master the Fundamentals of AI and Machine Learning
Advance Your Skills as a Python Data Expert
Master R for Data Science
Master GIS for Data Science
Become an AWS Cloud Practitioner
Become a GDPR and Data Privacy Expert
Prepare for the CompTIA Cloud+ (CV0-002) Certification
Improve Your Data Governance and Security Skills
Become a Machine Learning Specialist
Become an Azure Administrator
Prepare for the Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (70-345) Exam
Advance Your Skills as an R Expert
Advance Your Skills in the Hadoop/NoSQL Data Science Stack
Master Python for Data Science
Prepare for AWS Solutions Architect – Professional Certification
Prepare for the Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security Certification
Become a Microsoft 365 Enterprise Administrator
Prepare for the CCNA Routing and Switching Certification
Become a Certified Information Systems Auditor (CISA)
Prepare for the CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+ CS0-001) Exam
Prepare for the (ISC)² Systems Security Certified Practitioner (SSCP) Exam
Improve Your ITIL® Skills
Get Ahead in DevSecOps
Applying Lean, DevOps, and Agile to Your IT Organization
Become a CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)
Advance Your Skills in the Blockchain
Prepare for CompTIA Server+ (SK0-004) Certification
Become a CompTIA Certified Penetration Tester (PenTest+)
Become a Docker Administrator
Prepare for the Administering Microsoft System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration Exam (70-703)
Advance Your Skills in Deep Learning and Neural Networks
Advance Your Skills in Predictive Analytics
Become a Business Analytics Expert
Prepare for the CompTIA A+ Certification (220-1001 and 220-1002)
Become a Certified Information Security Manager
Prepare for the VMware vSphere Data Center Virtualization Exam (VCP6.5-DCV)
Prepare for the CCNP Routing and Switching Certification
Prepare for Juniper Networks Certified Associate Routing and Switching (JN0-102) Certification
Prepare for Microsoft Azure Administrator Certification (AZ-103)
Prepare for the Azure Fundamentals Certification (AZ-900)
Prepare for the Microsoft 365 Fundamentals Exam (MS-900)
Prepare for the Microsoft MD-100 Exam
Master the OWASP Top 10
Diversity, Inclusion, and Belonging for All
Prepare for Microsoft Azure Architect Technologies Certification (AZ-300)
Become a Certified Cloud Security Professional (CCSP)
Prepare for the Microsoft Managing Modern Desktops Exam (MD-101)
Prepare for the CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+) Exam
Prepare for the Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate exam (MS-200, MS-201)
Prepare for the Cisco CCNA (200-301)
Succeed as a Remote IT Administrator
Advance Your Skills with Microsoft Cloud Fundamentals
Digital Transformation in Practice: Virtual Collaboration Tools
Become a Data Analyst
Build a Privacy Program
Become an Azure Security Engineer
Prepare for the Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (CCNP ENCOR 350-401) Exam
Prepare for the LPIC-1 Linux Administrator Exam
Prepare for the AWS Certified Solutions Architect (Associate) Exam (SAA-C01)
Prepare for the CompTIA Network+ (N10-007) Certification
Become a CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+ CS0-002)
Prepare for the AWS Certified Solutions Architect - Associate Exam (SAA-C02)
Prepare for the Microsoft Azure Administrator Certification (AZ-104)
Become a Certified Information Privacy Professional (CIPP/US)