آموزش های مرتبط با Google+

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google+ است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

B2B Foundations: Social Media Marketing
Social Media for Photo and Video Pros
Google+ for Business
Google+ for Musicians and Bands