آموزش های مرتبط با PostgreSQL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PostgreSQL است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

PostgreSQL Essential Training
Advanced SQL for Query Tuning and Performance Optimization
Programming Foundations: Databases
SQL for Exploratory Data Analysis Essential Training
SQL for Statistics Essential Training
PostgreSQL 9 with PHP Essential Training