آموزش های مرتبط با FrameMaker

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با FrameMaker است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

FrameMaker 2017 Essential Training
FrameMaker 2015 Essential Training
FrameMaker 10 Essential Training