آموزش های مرتبط با Audio Foundations

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audio Foundations است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microphone Techniques: Essentials
Digital Media Foundations
Digital Audio Foundations
Get In the Mix with Pro Tools
Get in the Mix with Logic Pro
Audio and Music Production Careers: First Steps
Audio Foundations: Reverb
Audio Recording Techniques
Audio Foundations: Delay and Modulation
Audio Foundations: EQ and Filters
Audio Foundations: Compression and Dynamic Processing