آموزش های مرتبط با Selenium

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Selenium است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Selenium: 3 Synchronization Strategies
Advanced Selenium: Automation Frameworks
Advanced Selenium: Support Classes
Mobile Testing with Appium
Cucumber Essential Training
Robot Framework Test Automation: Level 2
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Robot Framework Test Automation: Sauce Labs
Robot Framework Test Automation: Level 1 (Selenium)
Test Automation Foundations
Selenium Essential Training
Python Automation and Testing
Learning Selenium
Advanced Selenium: Testing Tools