آموزش های مرتبط با Printing Photos

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Printing Photos است که تعداد آن ها 24 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Start Printing Your Photos
Learning to Sell Photography at Art Shows
Creating Cards Calendars and Books with Photos for OS X
Photoshop Elements 14 Essential Training
Lightroom 6 Essential Training
Lightroom Classic CC Essential Training
Inkjet Printing: Advanced Photography Techniques
Analog Photography: Setting Up a Home Darkroom
Exploring Photography: Planning and Staging an Exhibition
Photoshop Elements 13 Essential Training
Advanced Color Workflows for Photographers
Creating Black-and-White Landscape Photos with Photoshop
Lightroom 5: 5 Printing
Lightroom 5 Essential Training: 5 Creating Prints & Books
Designing a Photo Book
Using iPhoto and Aperture Together
Photoshop Elements 11 Essential Training: 3 Sharing & Printing Photos
The Creative Spark: Brian Taylor, Handmade Photography
Creating Photo Books with iPhoto
Aperture 3 Essential Training (2012)
Matting Framing and Hanging Your Photographs
Inkjet Printing for Photographers
Photoshop CS6: Optimal Output
Lightroom 4 Essential Training: 3 Creating Prints & Books
Creating Photo Books with Blurb