آموزش های مرتبط با Intune

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Intune است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Windows 10: Troubleshooting Cloud Integration
Microsoft Cloud Fundamentals: Administering Office 365 and Intune
Microsoft Managing Modern Desktop (MD-101) Cert Prep: 2 Windows Devices, Apps, and Data
Microsoft Cloud Fundamentals: Explore Cloud Services
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Windows 10 April 2018 Update New Features
Microsoft System Center Configuration Manager Essential Training
Microsoft Cybersecurity Stack: Identity and Endpoint Protection Basics
Microsoft Cloud Services: Administering Office 365 and Intune
Microsoft Cloud: Explore Cloud Services
Windows 10: Intune Device Management