آموزش های مرتبط با RHEL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با RHEL است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Linux System Engineer: Mail Systems Using Postfix
Linux System Engineer: Database Servers Using MariaDB
RHCE Cert Prep: Authentication with LDAP and Kerberos
RHCE Cert Prep: Kernel Tuning and Remote Logging
Setting up a Red Hat Enterprise Linux Server