آموزش های مرتبط با Salesforce

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Salesforce است که تعداد آن ها 21 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Foundations of Enterprise Content Management
Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
Introduction to Test Classes in Salesforce
Learning Salesforce CPQ
Learning Salesforce Admin
Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation
Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration
Salesforce Administrator Cert Prep: The Basics
Foundations of Enterprise Content Management
Salesforce 2018: LinkedIn Sales Navigator Integration
Information Management: Document Security
Salesforce: Einstein Analytics
Salesforce Tips
Salesforce for Marketers
Salesforce Lightning Essentials: First Look
Learning Salesforce Quip
Desk.com for Customer Service Management
Learning Salesforce.com Development
Salesforce: Working with Apps
Learn Salesforce 2017: Lightning
Excel: Analyzing Your Sales Pipeline
Salesforce: Dashboards
Salesforce: Custom Reports
Salesforce for Small Business
Salesforce: LinkedIn Sales Navigator Integration
Learning Salesforce Admin
Nonprofit Customer Relationship Management with Salesforce
Social Selling with Salesforce
Salesforce for Customer Service
Salesforce for Sales Managers
Learning Salesforce