آموزش های مرتبط با watchOS

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با watchOS است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

iOS and watchOS App Development: Notifications
Apple watchOS App Development: Advanced APIs
Apple watchOS 4 App Development Essential Training
Apple watchOS 4 App Development Essential Training
Using the HealthKit API to Build iOS and watchOS Applications
watchOS App Development: Notifications