آموزش های مرتبط با Dynamics 365

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamics 365 است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Foundations of Enterprise Content Management
Information Management: Document Security
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: Set Up the LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365 for Sales Teams
Microsoft Dynamics 365: Advanced Techniques
Learning Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 First Look