آموزش های مرتبط با Dynamics 365

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Dynamics 365 است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Foundations of Enterprise Content Management
Integrate LinkedIn Sales Navigator with Your CRM
Learning Microsoft Dynamics 365: The Basics
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Foundations of Enterprise Content Management
Information Management: Document Security
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365: Set Up the LinkedIn Sales Navigator Integration
Dynamics 365 for Sales Teams
Microsoft Dynamics 365: Advanced Techniques
Learning Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 First Look