آموزش های مرتبط با Microsoft Teams

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Microsoft Teams است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Teams Tips and Tricks
Modern Project Management in Microsoft 365
Managing Projects with Microsoft Teams
Microsoft Collaboration: SharePoint, Teams, and Groups
Configure and Manage OneDrive and Teams
Microsoft Teams Essential Training
Microsoft Teams Quick Tips
Office 2019 New Features
Microsoft Teams Essential Training
Microsoft Teams Essential Training (2017)
Microsoft Teams First Look