آموزش های مرتبط با GameMaker

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با GameMaker است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Building a Physics-Based Platformer in GameMaker Studio Using GML
Learning GameMaker: Studio and GML
2D Game Design and Development Essential Training