آموزش های مرتبط با Redux

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Redux است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Performing Complex State Management with Redux
Learning Redux
Building an App with React.js and MeteorJS