آموزش های مرتبط با UXPin

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با UXPin است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

UXPin for UX Design
UXPin: Design Sprints and Reviews
UXPin: Developer Workflow
Developing a Design System with UXPin
UXPin for UX Design