آموزش های مرتبط با Video Pre-Production

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Video Pre-Production است که تعداد آن ها 20 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

1 Person Crew Video Productions: 1 Up and Running
Project Management for Creative Projects
Location Scouting for Video and Photo Projects
Producing a Video Crew
Multi-Platform Video Producing
Video Producing
Learning Documentary Video: 1 Planning and Pre-production
Project Management for Creative Projects
Video Budgeting
Contracting for Creatives
Creating a PSA Commercial
Creating a Short Film: 05 Directing
Creating a Short Film: 04 Working with Actors
Creating a Short Film: 03 Pre-Production
Creating a Short Film: 02 Writing
Budgeting Video Projects
Creating a Short Film: 01 Producing
Video Pre-production for Low-Budget Films
Video Editing: Moving from Production to Post
Script Writing for Nonfiction Video
Managing a Video Production with an iPad (2014)
The Power of PreViz Using Video
Video Script Writing
The Art of Video Interviews
Site Surveys for Video and Photo Projects