آموزش های مرتبط با Apache Spark

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Apache Spark است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Stream Processing Design Patterns with Spark
Cloud Hadoop: Scaling Apache Spark
Big Data Analytics with Hadoop and Apache Spark
Introduction to Spark SQL and DataFrames
Azure Databricks Essential Training
Spark for Machine Learning & AI
Apache Spark Essential Training: Big Data Engineering
Apache Spark Essential Training