آموزش های مرتبط با G Suite

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با G Suite است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Forms Essential Training
Google Sites Essential Training
Google Sheets: Pivot Tables
Teaching Techniques: Classroom Cloud Strategy
Google Forms Essential Training
Team Collaboration in G Suite
Google Drive Essential Training