آموزش های مرتبط با scikit-learn

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با scikit-learn است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Machine Learning with Scikit-Learn
Machine Learning & AI Foundations: Recommendations
Machine Learning & AI Foundations: Value Estimations