آموزش های مرتبط با SPSS Statistics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با SPSS Statistics است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Machine Learning and AI Foundations: Classification Modeling
Machine Learning & AI Foundations: Clustering and Association
SPSS for Academic Research
Machine Learning & AI: Advanced Decision Trees
Academic Research Foundations: Quantitative