آموزش های مرتبط با Digital Publishing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Digital Publishing است که تعداد آن ها 45 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Introduction to GREP in InDesign
Editing Ebooks
Learning Canva
InDesign: Publish Online
InDesign CC 2018: EPUB
Illustrator for the In-House Designer
Ebook Quality Assurance
InDesign: Interactive PDFs
Learning SVG
Ebook Foundations
Digital Media Foundations
Learning Metadata for Book Publishing
InDesign: Elements of a Layout
InDesign: Publish Online
Painter: Painting with Particle Brushes
InDesign for Editors
Creating Fixed-Layout Ebooks for the Kindle
InDesign: Fixed-Layout EPUB Interactive Techniques & Publish Online
EPUB: CSS
Advanced Accessible PDFs
Acrobat DC: Creating Accessible PDFs (2015)
Jason Seiler: Digital and Traditional Painter
Learning InDesign CC 2015: EPUBs
InDesign: Multistate Objects
Learning Ebook Publishing
Creating EPUBs from a Pages Document
Creating EPUBs from a Word Document
Adobe Digital Publishing Suite: Interactive Techniques
InDesign: Creating Fixed-Layout EPUBs
Adapting a Print Layout for Digital Publishing
Creating Ebooks for the Kindle
Designing a Digital Magazine
Adobe Digital Publishing Suite Essential Training
Creating Accessible PDFs (2014)
InDesign CC 2014: EPUBs
InDesign CS6: HTML
InDesign: Interactive PDFs
Creating an Interactive PDF Magazine
InDesign CC 2014: Interactive Documents
Ebooks: Distributing and Marketing
iBooks Author for Teachers: Creating a Math Lesson
The Creative Spark: Stacey Williams-Ng, Interactive Book Designer
iBooks Author for Teachers: Creating a Lab Manual
iBooks Author for Teachers: The Basics
InDesign CS6: EPUB Kindle and iPad
InDesign for Web Design
Learning iBooks Author
iBooks Author Essential Training
InDesign CS6: Interactive Documents
Creating a Fixed-Layout EPUB
InDesign CS5: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS4: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS5: Interactive Documents and Presentations