آموزش های مرتبط با Mudbox

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Mudbox است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Mudbox 2016 Essential Training
Learning to Texture for Games
Mudbox 2013 Essential Training
3ds Max: Game Prop Creation