آموزش های مرتبط با Adobe Spark

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Adobe Spark است که تعداد آن ها 1 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Storytelling for Social Media using Adobe Spark Video
Learning Adobe Spark Post
Telling a Story with Adobe Spark
Learning Adobe Spark