آموزش های مرتبط با iBooks Author

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iBooks Author است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Photo Book with iBooks Author
Learning iBooks Author 2016
iBooks Author for Teachers: Creating a Math Lesson
iBooks Author for Teachers: Creating a Lab Manual
iBooks Author for Teachers: The Basics
Learning iBooks Author
iBooks Author Essential Training