آموزش های مرتبط با Cocoa

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Cocoa است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cocoa with Swift 3 Essential Training
Cocoa with Swift Essential Training
Cocoa Essential Training