آموزش های مرتبط با Accessibility

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Accessibility است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

UX Foundations: Generational Design
WordPress: Accessibility
Accessibility for Web Design
UX Foundations: Accessibility
Advanced Accessible PDFs
Acrobat DC: Creating Accessible PDFs (2015)
WordPress: Accessibility
Creating Accessible PDFs (2014)
Using Accessibility to Improve SEO