آموزش های مرتبط با Acoustics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Acoustics است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Digital Audio Foundations
Hanson Hsu with Bobby Owsinski: Radically Rethinking Room Acoustics