آموزش های مرتبط با Audio Effects

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Audio Effects است که تعداد آن ها 24 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Fundamentals of Pro Audio Equipment
Pro Tools: AudioSuite Plugins
A Mix Engineer's Glossary of Techniques
Audition CC 2017 Essential Training
Mixing Techniques for Pop Music Part 2
Audio Mixing Master Class
Mixing Techniques for Pop Music Part 1
Learning Universal Audio UAD-2/Apollo
Advanced EDM Mixing
Learning Max for Live
Mixing an EDM Track
Mixing a Modern Jazz Track
Waves Plug-ins: Mixing Techniques
Get In the Mix with Pro Tools
Get in the Mix with Logic Pro
Building a Commercial Soundtrack in Audition
Producing Music for Advertisements
Music Production Secrets: Larry Crane on Mixing
Audition CC Essential Training
Mixing a Rock Song in Pro Tools
Audio Foundations: Delay and Modulation
Audio Foundations: EQ and Filters
Audio Foundations: Compression and Dynamic Processing
Audio Mixing Bootcamp