آموزش های مرتبط با Blogs

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Blogs است که تعداد آن ها 82 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

WordPress: Customizing Themes with Genesis
Learning Genesis for WordPress
Installing and Running WordPress: MAMP
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
WordPress: Accessibility
Building a Small Business Website with WordPress
Installing and Running WordPress: Local by FlyWheel
WordPress: Ask the Instructor
WordPress.com Essential Training
WordPress 5 Essential Training: Site Administration
WordPress 5 Essential Training
Installing and Running WordPress: MAMP
WordPress Themes: Customizing Themes with Genesis
Learning Squarespace
WordPress Plugins: SEO
WordPress: Building Themes from Scratch Using Underscores
Customizing WordPress Themes: Hume
WordPress Themes: Twenty Seventeen
Installing and Running WordPress: WAMP
WordPress: Customizing WooCommerce Themes
WordPress: Internationalization
WordPress: Building a Paid Membership Site
WordPress.com Essential Training
Installing and Running WordPress: Bitnami
Learning Responsive Web Design in the Browser
Drupal 8 Essential Training: 1 The Basics
Drupal 8 Essential Training: 2 Building Out Your Website
Migrating WordPress with WP Migrate DB and DB Pro
WordPress Themes: Twenty Sixteen
WordPress: Mobile Solutions
WordPress: Building Child Themes
WordPress and Genesis: Building Child Themes from Scratch
WordPress DIY: Community Website
WordPress and Genesis DIY: Community Website
Squarespace 7: Intermediate Techniques
WordPress DIY: Restaurant Website
WordPress and Genesis DIY: Restaurant Website
WordPress Essential Training
WordPress: Accessibility
Squarespace 7 Essential Training
WordPress DIY: Freelance/Independent Website
WordPress and Genesis DIY: Freelance/Independent Website
WordPress DIY: Small Business Website
WordPress and Genesis DIY: Small Business Website
WordPress: Developing with Sass and Grunt.js
WordPress: Workflows
WordPress DIY: Weddings and Special Events
WordPress and Genesis DIY: Weddings and Special Events
WordPress DIY: Showcasing Photography
WordPress and Genesis DIY: Showcasing Photography
WordPress DIY: Setting Up WordPress
WordPress and Genesis DIY: Setting Up Genesis
Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
Joomla! 3 Essential Training: 2 Modules Components Extensions & Templates
Joomla! 3 Essential Training: 1 Working with Content
WordPress Themes: Twenty Fifteen
WordPress Developer Tips: Adding Category Images
WordPress Developer Tips: DRY Development
WordPress Developer Tips: Creating a Popular Posts Plugin
Installing and Running Joomla! 3: Local and Web-Hosted Sites
WordPress Developer Tips: Information Architecture and the Template Hierarchy
WordPress Developer Tips: Managing Users in the Database
Learning Genesis for WordPress
WordPress: Building a One-Page Style Site
WordPress Plugins: Advanced Custom Fields
WordPress Developer Tips: Enqueuing Styles and Scripts
WordPress Developer Tips: Using Custom Web Fonts
WordPress Plugins: Social Media Buttons
Bootstrap 3: Customizing with LESS
WordPress Themes: Simone
Bootstrap 3: Adding Interactivity to Your Site
WordPress: Custom Post Types and Taxonomies
Installing and Running WordPress: DesktopServer
WordPress Developer Tips: Deleting Spam Comments in the Database
Creating a Marquee in WordPress with jQuery
Dreamweaver CC and WordPress 3.8 Essential Training (2014)
WordPress Themes: Twenty Fourteen
Creating a Photo Gallery in WordPress with jQuery
Installing and Running WordPress: Shared Hosting
WordPress Themes: Twenty Thirteen
WordPress Themes: Food Blogs
Blogging for Your Business
Bootstrap 2: Adding Interactivity to Your Site
WordPress Themes: Video Blogs
Drupal: Responsive Design
Templating with Joomla! 3 and Bootstrap (2013)
Drupal 7: Custom Module Development
WordPress: Building Responsive Themes
Tumblr Quick Start
Creating and Managing a Blog Network with WordPress