آموزش های مرتبط با Raw Processing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Raw Processing است که تعداد آن ها 115 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop 2021 Essential Training: Photography
Photoshop 2021 Essential Training: Design
Learning Lightroom Classic
Introducing Photoshop
Lightroom Classic Essential Training
Capture One Pro 20 Essential Training
Lightroom Quick Tips: Portraits
Lightroom Quick Tips
Photoshop 2020 Essential Training: Design
Photoshop 2020 Essential Training: Photography
Photoshop 2020 Essential Training: The Basics
Mastering Adobe Camera RAW
Using Lightroom and Photoshop Together
Creating Presets, LUTs, and Profiles for Photography
Lightroom Classic CC Essential Training
Creating Panoramas with Lightroom
Lightroom CC: Tips and Quick Fixes
Lightroom and Photoshop: Black and White Photography
Capture One Pro 12 Essential Training
Photoshop: Creative Lab Color
Lightroom Classic CC: Working Faster
Photos for macOS Mojave Essential Training
Lightroom Classic CC: Presets Bundle
Lightroom CC: Presets Bundle
Photoshop CC 2019 Essential Training: Design
Photoshop CC 2019 Essential Training: The Basics
Photoshop CC 2019 Essential Training: Photography
Learning Lightroom CC
Advanced Affinity Photo for Desktop
Photoshop: Advanced Adjustment Layer and Blend Modes
Adobe Camera Raw Essential Training
Photoshop Layers: Working with Multiple Photos
Luminar Essential Training
Capture One Pro 11 Essential Training
Photoshop Tips, Tricks, & Techniques
Luminar: Advanced Projects
Affinity Photo for iPad
Migrating from Lightroom Classic CC to Lightroom CC
Photos for macOS High Sierra Essential Training
Digital Imaging for Business Professionals
Photoshop CC 2018 Essential Training: Design
Photoshop CC 2018 Essential Training: Photography
Photoshop CC 2018 Essential Training: The Basics
Learning Photoshop Elements 2018
Cert Prep: Adobe Certified Associate - Photoshop
Learning Lightroom for Mobile: Improve Your Photos
Photoshop: Filters for Photography
Lightroom Classic CC 2015: Tips and Quick Fixes
Lightroom Classic CC: Mastering the Develop Module (2017)
Photoshop Automation: Tips, Tricks, and Techniques
Lightroom Classic CC and Photoshop Workflows: Start-to-Finish Studies
Capture One Pro 10 Essential Training
Underwater Photography: Macro
Lightroom Classic CC and Lightroom Mobile: Raw Workflows
Lightroom Classic CC and Photoshop: Workflow Strategies
Photoshop CC 2017 for Photographers
Photos for macOS Essential Training
Infrared Photography: Nature and Landscapes
Underwater Photography: Wide Angle
Photoshop CC 2017 for Photographers: New Features
Photoshop CC 2017 Essential Training: Design
Photoshop CC 2017 Essential Training: Photography
Photoshop CC 2017 Essential Training: The Basics
Learning Underwater Photography
Learning Photoshop Elements 15
Photos for OS X: Extensions for Local Adjustments
Exploring Photography: Shooting in Raw Mode
Capture One Pro 9 Essential Training
Photoshop: Customization
Introduction to Photography: Lightroom Classic CC and Photoshop
Lightroom Classic CC and Photoshop: Landscape Photography
Affinity Photo Essential Training
Photo Tools Weekly
Enhancing Photos with Perfectly Clear
Lightroom Classic CC and Photoshop: Photography Workflow Strategies
Photoshop: Blend Modes for Photography
Photos for OS X Essential Training
Travel Photography: New Zealand's Coast
Adobe Camera Raw: Advanced Workflow Tips
Travel Photography: New Zealand's Lake Wanaka
Learning Capture One Pro 8
Lightroom Classic CC: Shortcuts
Photoshop Elements 14 Essential Training
Photography: First Steps
Adobe Camera Raw: Making Selective Adjustments
Adobe Camera Raw: Color Correction
Adobe Camera Raw Essential Training (2015)
Aerial Landscape Photography: New Zealand
Photos for OS X: Enhancing Images
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 9
Photoshop CC 2015 for Photographers: The Basics
Photoshop CC 2015 Essential Training
Lightroom Classic CC and Photoshop: Working with Raw-Format Photos
Photoshop CC 2015 for Photographers: New Features
Travel Photography: Fjords of New Zealand
Lightroom Classic CC: Creating Panoramas
Photo Tools Weekly (2015)
Exploring Photography: Exposure and Dynamic Range
Lightroom 6 Essential Training
Lightroom Classic CC Essential Training
Using and Creating Lens Profiles in Adobe CC Applications
Learning Lightroom 6 and Lightroom Classic CC
Lightroom Classic CC New Features
Advanced Photoshop: Adjustment Layer and Blend Modes
Photoshop: Rethinking the Essentials
Creating Time-Lapse Movies with Lightroom and LRTimelapse
Landscape Photography: Washington's Olympic National Park
Photoshop CC 2014: Nondestructive Exposure and Color Correction
Exploring Photography: White Balance and Color Temperature
Landscape Photography: Washington's Palouse Region
Landscape Photography: California's Mobius Arch
Photoshop Elements 13 Essential Training
Enhancing an Urban Landscape Photo with Lightroom and Photoshop
Photographing and Assembling a Lunar Eclipse Composite
Learning iPhoto
Enhancing Night and Low-Light Photos with Photoshop
Creating Black-and-White Landscape Photos with Photoshop
Enhancing Exterior Architectural Photos
Enhancing Interior Architectural Photos
Lightroom and Photoshop: Noise Reduction and Sharpening
Photoshop CC for Photographers: Sharpening
Enhancing a Black-and-White Wedding Photo with Lightroom
Photoshop CC 2013 One-on-One: Advanced
Aperture: Enhancing Product Photography
Aperture: Portrait Retouching
Lightroom 5 and Photoshop: Working with Raw Photos (2013)
Lightroom 5 Essential Training: 4 Develop Module Advanced Techniques
Lightroom 5 Essential Training: 3 Develop Module Basics
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 8 Intermediate
Photoshop CC for Photographers: Camera Raw 8
Photoshop: Raw Workshop (2013)
Photoshop CC 2013 Essential Training
Learning Lightroom 5
Enhancing a Landscape Photo with Lightroom
Enhancing a Travel Photo with Photoshop and Lightroom
Aperture 3 Essential Training (2012)
Photoshop CS6 One-on-One: Advanced
Photoshop CS6: Camera Raw
Photoshop CS6 for Photographers: Camera Raw 7
Photoshop CS6 Essential Training
Lightroom 4 Essential Training: 2 Enhancing Photos with the Develop Module
Learning Lightroom 4 (2012)
Capture NX 2 Essential Training
11 Tricks for Faster Photo Processing with Bridge and Photoshop
Deke's Techniques