آموزش های مرتبط با Computer Skills (Mac)

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Computer Skills (Mac) است که تعداد آن ها 46 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Working with Computers and Devices
Gmail Essential Training
macOS Catalina Essential Training
macOS Catalina New Features
macOS Quick Tips
macOS Mojave Essential Training
macOS Mojave New Features
Word 2019 for Mac Essential Training
Computer Literacy for Mac
Google Calendar Essential Training
Learning iPhone and iPad Security
Learning iPhone and iPad Security
macOS High Sierra Essential Training
macOS High Sierra New Features
1Password Essential Training
Digital Media Foundations
macOS Sierra Tips and Tricks
iCloud Essential Training (2017)
Customizing Macs for Accessibility and Ease of Use
Learning Premiere Elements 15
macOS Sierra New Features
macOS Sierra Essential Training
iMovie 10.1.1 Essential Training
Mac OS X El Capitan Tips and Tricks
Migrating from Windows 10 to Mac
Google Calendar Essential Training (2016)
Gmail Essential Training
Mac OS X El Capitan New Features
Word for Mac 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Word Essential Training
OneNote for Mac 2011 Essential Training
Learning the Chrome Browser
iPad Tips and Tricks
Learning iTunes 12
Google Voice Essential Training (2015)
Learning reddit
Learning RSS and Podcast Subscriptions
Computer Literacy for Mac (2015)
Creating and Managing Your Google Account
Learning Computer Security and Internet Safety (2014)
Speeding Up and Maintaining Your Mac
Improving Your Memory
Learning Speed Reading
Top 5 Speed Reading Tips
Learning Facebook Messenger Privacy Settings
Office Online Essential Training
Numbers 3 Essential Training
Pages 5 Essential Training
Keynote 6 Essential Training
iMovie 10.0.2 Essential Training
Monday Productivity Pointers
Keynote: Delivering Presentations
iMovie 11 Essential Training