آموزش های مرتبط با Desktop Apps

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Desktop Apps است که تعداد آن ها 38 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Training Neural Networks in Python
Rapid Application Development with Python
Microsoft Teams Bot Development
Microsoft Graph for Developers
Intermediate Bot Framework for Developers
Developing UWP Apps: 9 Background Tasks
Developing UWP Apps: 8 Cloud and Connected Services
Developing UWP Apps: 10 Voice, Speech, and Cortana
Developing UWP Apps: 5 Bindings, Commands, and Converters
Developing UWP Apps: 6 Multimedia and Printing
Developing UWP Apps: 7 Toasts, Tiles, and Push Notifications
Developing UWP Apps: 4 Networking and Storage
Developing UWP Apps: 1 Layout and Navigation
Developing UWP Apps: 2 Basic Controls and Patterns
Developing UWP Apps: 3 Custom and Advanced Controls
Windows Presentation Foundation 5: Interaction and Controls
Windows Presentation Foundation 4: Brushes and Colors
Cocoa with Swift 3 Essential Training
Deploying .NET Applications with Octopus Deploy
Learning Entity Framework 6.1.3
Core Data for iOS and macOS Enterprise Developers
Microsoft XAML: 3 Type Converters and Resources
Microsoft XAML: 2 Content and Properties
Microsoft XAML: 1 Core Concepts
Learning Windows 10 Universal App and Cross-Platform Development
Cocoa with Swift Essential Training
Learning Ubuntu Desktop Linux
Visual Studio 2013 for Windows Store Developers
Building Windows Store Apps with Azure
Objective-C Essential Training
Visual Basic Essential Training
Building Windows Phone 8 Live Tiles
Learning MATLAB
Visual Studio 2012 Essential Training
Building Windows Store Apps Essential Training
Learning Eclipse
Learning Software Version Control
Core Data for iOS and OS X
Cocoa Essential Training
Distributing Mac OS X Applications Through the App Store