آموزش های مرتبط با Digital Painting

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Digital Painting است که تعداد آن ها 60 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop for Fashion Design: 2 Rendering Techniques
Drawing and Painting in Photoshop
Photoshop for Fashion Design: 1 The Basics
Painter 2019 Essential Training
Photoshop for Fashion: Warping Pattern Fills
Photoshop: Texturing and Shading Techniques
Illustrator: Creating Custom Brushes
Wacom Essential Training
Digital Media Foundations
Art and Illustration Careers: First Steps
Illustration: Compositing Techniques
Painter 2017 Essential Training
InDesign: Interactive Documents
ZBrush: Tips & Tricks
Photoshop: Customizing Brushes
Drawing Vector Graphics: Painting with Vectors
Photoshop: Natural-Media Painting
Photoshop: Eye Enhancement for Portraiture
Painter 2016 Essential Training
Learning ArtRage
Illustrator: Using Wacom Tablets
My Photoshop Story: Bert Monroy, Digital Painter
Drawing and Painting in Photoshop - The Great Training
Creating Dreamscapes: The Maze
Creating Dreamscapes: Haunted House
Creating Dreamscapes: Off-World Mining
Creating Dreamscapes: The Magic Orb
Creating Dreamscapes: Sacred Cavern
Painter 2015 Essential Training
Using Wacom Tablets with Painter
Artistic Concepts in Photoshop and Illustrator 2
Drawing on the iPad with Adobe Illustrator Line
The Making of Amsterdam Mist: The Vehicles
The Making of Amsterdam Mist: The Natural Elements
Creating Dreamscapes in Photoshop: Mystical Passage
Creating Dreamscapes in Photoshop: Sci-Fi Tower
Creating Dreamscapes in Photoshop: Castle on the Mountain
Creating Dreamscapes in Photoshop: Arch to Somewhere Else
Creating Dreamscapes in Photoshop: Mushroom House
The Making of Amsterdam Mist: The Structures
Learning Digital Painting
SketchBook Pro 7 Essential Training
Colorizing Black-and-White Photographs with Photoshop
Digital Matte Painting 5: Camera Projection in Maya
Painter X3 Essential Training
Photoshop for Fashion Design: Rendering Techniques
Digital Matte Painting: 4 Texturing
The Creative Spark: Erik Natzke, Generative Artist
Digital Matte Painting: 3 Tone
Artistic Painting with Illustrator: Object-Creation Brushes
Transforming a Portrait Into a Painting in Photoshop
Digital Matte Painting: 2 Perspective
Digital Matte Painting: 1 Concept
Pixel Playground
Creating Dreamscapes in Photoshop: 3
Wacom Essential Training (2013)
Creating Dreamscapes in Photoshop: 2
Artistic Painting with Illustrator: Natural Media Brushes
Digital Painting in Photoshop: Architecture
Creating Dreamscapes in Photoshop: 1
Photoshop CS6 New Features: Brushes
Digital Matte Painting: Changing a Scene From Summer to Winter
Painter 12 Essential Training
Digital Painting in Photoshop: Street Scene
Creating a Hallway Scene with Photoshop