آموزش های مرتبط با Ebooks

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Ebooks است که تعداد آن ها 31 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

InDesign: Publish Online
InDesign CC 2018: EPUB
InDesign: Interactive Documents
Learning Metadata for Book Publishing
InDesign: Publish Online
Creating Fixed-Layout Ebooks for the Kindle
InDesign: Fixed-Layout EPUB Interactive Techniques & Publish Online
EPUB: CSS
Learning InDesign CC 2015: EPUBs
InDesign: Creating Animations
InDesign: Multistate Objects
Learning Ebook Publishing
Creating EPUBs from a Pages Document
Creating EPUBs from a Word Document
InDesign: Creating Fixed-Layout EPUBs
Adapting a Print Layout for Digital Publishing
Creating Ebooks for the Kindle
InDesign CC 2014: EPUBs
InDesign CC 2014: Interactive Documents
Designing a Book
Ebooks: Distributing and Marketing
iBooks Author for Teachers: Creating a Math Lesson
The Creative Spark: Stacey Williams-Ng, Interactive Book Designer
iBooks Author for Teachers: Creating a Lab Manual
iBooks Author for Teachers: The Basics
Learning iBooks Author
iBooks Author Essential Training
Creating a Fixed-Layout EPUB
Creating Photography Ebooks
InDesign CS5: EPUB Kindle and iPad
InDesign CS4: EPUB Kindle and iPad
Creating Ebooks with InDesign CS4 or CS5
Creating Ebooks with InDesign CS5