آموزش های مرتبط با PDF

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با PDF است که تعداد آن ها 19 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Acrobat DC Essential Training
InDesign: Interactive PDFs
Acrobat DC: Using the Document Cloud Features
Acrobat DC: Creating Forms
Advanced Accessible PDFs
Acrobat DC: Creating Accessible PDFs (2015)
Acrobat: Preflight and Print Production
Acrobat DC Essential Training
Adobe Document Cloud First Look
Learning Acrobat Reader DC
Creating PDF Forms with InDesign
InDesign: Print PDFs
Creating Accessible PDFs (2014)
Acrobat XI: Creating Forms
InDesign: Interactive PDFs
Creating an Interactive PDF Magazine
Building PDFs with Acrobat XI
InDesign CS6: Interactive Documents
Acrobat X Tips and Tricks
11 Things Every Newspaper Should Know About PDFs
Acrobat X Essential Training
InDesign CS5: Interactive Documents and Presentations
Acrobat 9 Pro: Creating Forms
Acrobat 9 Pro Essential Training