آموزش های مرتبط با Print Design

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Print Design است که تعداد آن ها 19 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Magazine Design Start to Finish: The Inside Pages
Magazine Design Start to Finish: The Cover
After Effects for Designers: 1 Design Techniques
Illustrator for the In-House Designer
Learning Cineware for Illustrator
Designing a Poster
FrameMaker 2017 Essential Training
Photoshop CC 2017 Essential Training: The Basics
FrameMaker 2015 Essential Training
Print Production: Choosing Paper
Designing an Illustrated Book
Graphic Design Tips & Tricks Weekly
Print Production: Folding
InDesign: Color
Branding for Designers
Graphic Design: Informational Sign Redesign
Illustrator: Package Design
Designing an Invitation
Developing Brand Identity Collateral
The Creative Spark: Title Case, Typographic Artisans
Designing a Restaurant Menu
Designing a Book Cover
Designing a Magazine Layout (2009)