آموزش های مرتبط با Restoration

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Restoration است که تعداد آن ها 18 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photo Restoration: Fixing Water Damage
Photo Restoration: Fixing Stained Color and Damage
Learning Photo Restoration with Photoshop
Photoshop Restoration: Scanning Oversized Photos
Photoshop Restoration: Replacing a Background
Photo Restoration: Recreating Missing Pieces
My Photoshop Story: Dana Keller, Photo Colorizer
Photo Restoration: Recomposing a Photo
Photo Restoration: Removing Paper Texture
Becci Manson, Retouching and Restoring
Undeveloped WWII Film Discovered
Photo Restoration: Color Casts and Fading
Photo Restoration: Damaged Black-and-White Images
Recolorizing a Photograph with Photoshop
Colorizing Black-and-White Photographs with Photoshop
Photoshop Insider Training: Photo Restoration
Photoshop CS6: Restoring Photos
Photoshop: Photo Restoration