آموزش های مرتبط با Retouching

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Retouching است که تعداد آن ها 44 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Photoshop 2021 Essential Training: Photography
Photoshop 2021 Essential Training: Design
Photo Tips and Tools Weekly
Capture One Pro 20 Essential Training
Lightroom Quick Tips: Portraits
Lightroom Quick Tips
Enhancing Images with Artificial Intelligence (AI)
Photoshop: Tips and Quick Fixes
Photoshop 2020 Essential Training: Design
Photoshop 2020 Essential Training: Photography
Photoshop 2020 Essential Training: The Basics
Lightroom for Faces
Photoshop: Adding Style to a Studio Portrait
Capture One Pro 12 Essential Training
GIMP Essential Training
Enhancing Landscape Photos with Photoshop and Lightroom
Lightroom Classic CC: Working Faster
Photoshop CC 2019 Essential Training: Design
Photoshop CC 2019 Essential Training: The Basics
Photoshop CC 2019 Essential Training: Photography
Photoshop: Working Faster
Editing Macro Flower Photographs
Photoshop CC 2018 Essential Training: Design
Photoshop CC 2018 Essential Training: Photography
Photoshop CC 2018 Essential Training: The Basics
Capture One Pro 10: Retouching
Kids Photography: Retouching with Lightroom Classic CC and Photoshop
Learning Photoshop Portrait Retouching
Photoshop CC 2017 Essential Training: Design
Photoshop CC 2017 Essential Training: Photography
Photoshop CC 2017 Essential Training: The Basics
Affinity Photo: Basic Portrait Retouching
Macphun Software: Tips and Techniques
Learning Photoshop Fix
Using Wacom Tablets with Lightroom Classic CC 2015
Using Wacom Tablets with Photoshop
Photoshop CC 2015 Essential Training
Photoshop CC 2015 for Photographers: New Features
Becci Manson, Retouching and Restoring
Photoshop: Rethinking the Essentials
Fixing a Group Photo in Photoshop
Fixing a Distracting Background in Photoshop
Enhancing an Environmental Portrait of a Model in Photoshop
Retouching a Studio Portrait in Photoshop
Photoshop: Processing Product Photos
Photoshop Retouching: Hair
Photoshop Retouching: Faces
Photoshop Retouching: Skin
Enhancing a Portrait of a Young Woman in Lightroom
Retouching Bridal Portraits with Photoshop
Photoshop: Automation
Aperture: Portrait Retouching
Photoshop Insider Training: Photo Restoration
Photoshop Retouching: Fashion Editorial
Photoshop Retouching: Beauty Portraits
Enhancing Photos with iPhoto
Photoshop Elements 11 Essential Training: 2 Editing & Retouching Photos
Enhancing an Environmental Portrait with Photoshop
Aperture 3 Essential Training (2012)
Learning Photoshop Elements 11
Photoshop Insider Training: Enhancing Photos
Photoshop for Photographers: Portrait Retouching
Photoshop CS6 for Photographers New Features
Photoshop: Image Cleanup (2011)
Photoshop CS5: Portrait Retouching