آموزش های مرتبط با Screenwriting

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Screenwriting است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Video Writing: Using Humor to Communicate and Persuade
Learning Screenwriting with Final Draft 10
Storytelling for Business Video
Creating a Short Film: 03 Pre-Production
Creating a Short Film: 02 Writing
Script Writing for Nonfiction Video
Learning Screenwriting with Final Draft 9
Video Script Writing
Learning Screenwriting
Learning Adobe Story
2012 SBIFF Screenwriters' Panel: It Starts with the Script
2011 SBIFF Writers' Panel: It Starts with the Script