آموزش های مرتبط با Spreadsheets

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Spreadsheets است که تعداد آن ها 119 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Excel Supply Chain Analysis: Solving Transportation Problems
Excel Power User Challenge
Excel: Creating a Dashboard with Power Query (Office 365/Microsoft 365)
Excel: Lookup Functions in Depth
Excel: Productivity Tips
Excel Formulas and Functions Quick Tips
Excel: Working Together with Power Query and Power Pivot
Excel: Avoiding Common Mistakes (Office 365/Excel 2019)
Excel: Conditional Formatting for Beginners (Office 365/Excel 2019)
Excel: Market Research Strategies
Excel: Value Stream Mapping
QuickBooks and Excel: Importing and Exporting Transactions
Power BI Quick Tips
Excel: Macros in Depth (Office 365/Excel 2019)
Excel: Power Query (Get & Transform)
Excel: Implementing Balanced Scorecards with KPIs
Excel: Advanced Formatting Techniques (Office 365/Excel 2019)
Numbers Essential Training
Excel Power Query Tips and Techniques (Office 365)
Excel: Charts in Depth
Cert Prep: Excel Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Excel Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Excel: Power Pivot for Beginners
Excel: Financial Functions in Depth
Excel: You Can Do This
Excel for Investment Professionals
Excel: PivotTable Tips
Excel: Analytics Tips
Excel: Advanced Formulas and Functions
Excel: Advanced Formulas and Functions
Office for Android Essential Training
Excel for Accountants
Learning VBA in Excel
Excel: Filtering Data for Beginners
Excel: Macros and VBA for Beginners
Excel: Introduction to Charts and Graphs
Excel: Introduction to Formatting
Excel: Tips and Tricks
Excel PivotTables Part 1: Mastering PivotTables and PivotCharts
Excel PivotTables Part 2: Real-World Case Studies
Excel in the Real World
Excel: Creating Business Budgets
Excel Data Visualization Part 2: Designing Custom Visualizations
Excel Data Visualization Part 1: Mastering 20+ Charts and Graphs
Learning Excel Online (Office 365)
Excel: PivotTables in Depth
Learning Excel Desktop (Office 365)
Excel Weekly Challenge
Microsoft Office: First Steps
Learning Excel 2019
Excel 2019 Essential Training
Excel Essential Training (Office 365)
Excel 2019 for Mac Essential Training
Office 2019 New Features
Excel: Introduction to Formulas and Functions
Office 365 New Features
Excel: Management Accounting
Excel for Corporate Finance Professionals
Excel 2016: Setting Up a Database
Excel Business Intelligence Part 1: Power Query
Excel: Statistical Process Control
Excel: Creating Drop-Down Lists
Excel: Tracking Data Easily and Efficiently
Google Sheets: Pivot Tables
Office 365 for Mac: Excel Essential Training
Excel: PivotTables for Beginners
Learning Excel Online
Numbers 4 Essential Training
Google Sheets: Advanced Formulas and Functions
Excel: Scenario Planning and Analysis
Creating Accessible Documents in Microsoft Office
Excel: Creating and Managing Invoices
Excel: Analyzing Your Sales Pipeline
Excel: Analyzing Your Marketing Performance
Excel for Marketers
Excel: Analyzing and Visualizing Cash Flows
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2016
Excel 2016: Avoiding Common Mistakes
Excel 2016: Power Query (Get & Transform)
Excel 2016: Business Process Analysis
Excel 2016: Working with Dates and Times
Office for iPad and iPhone Essential Training
Excel 2016: Conditional Formatting in Depth
Office 365 New Features
Migrating from Google Sheets to Excel
Excel for Sales Professionals
Microsoft Excel: Using Solver for Decision Analysis
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part Two (77-428)
Excel 2016: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2016: Introduction to Formulas and Functions
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Expert Part One (77-427)
Excel for Mac 2016: Macros
Excel Quick Tips
Google Drive Essential Training
Creating a Basic Dashboard in Excel 2016
Excel 2016: Cleaning Up Your Data
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Expert (77-728)
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Specialist (77-727)
Cert Prep: Excel 2010 Microsoft Office Specialist (77-882)
Excel for Mac 2016: Advanced Formatting Techniques
Excel 2013: Financial Functions in Depth
Learning Office 365 Groups
Excel 2016: Financial Functions in Depth
Excel for Mac 2011: Pivot Tables in Depth
Excel 2016: Macros in Depth
Working with Real-Time Data in Excel
Excel for Mac 2016: Charts in Depth
Excel for Mac 2016: Advanced Formulas and Functions
Excel for Mac 2016: Shortcuts
Excel for Mac 2016: Tips and Tricks
Excel 2016: Tips and Tricks
Excel 2016: Pivot Tables in Depth
Excel 2016: Advanced Formatting Techniques
Excel 2016: Charts in Depth
Excel 2016: Advanced Formulas and Functions
Office 365: Learning Excel
Learning Excel 2016
Learning Excel for Mac 2016
Excel 2016 Essential Training
Office 365: Excel Essential Training
Office 2016 New Features
Learning Office Mobile for Windows 10
Tableau 9 Essential Training
Excel for Mac 2016 Essential Training
The 5-Day Excel Challenge
Office for Mac 2016 New Features
Excel for Mac 2011: Charts in Depth
Learning Office for Android Devices
Excel for Mac 2011: Tips and Tricks
Using Office Shapes and SmartArt to Enhance Business Documents
Excel 2013: Working with Charts and Graphs
Dragon NaturallySpeaking Essential Training
Excel Tips Weekly
Creating Accessible Documents with Microsoft Office (2014)
Excel 2011 for the Mac: Advanced Formulas and Functions
Google Sheets Essential Training
Office for iPad and iPhone Essential Training (2014)
Financial Analysis: Analyzing the Top Line with Excel
Financial Analysis: Analyzing the Bottom Line with Excel
Excel 2013 Tips and Tricks
Weekly Office Workshop
Cleaning Up Your Excel 2013 Data
Setting Up a Database in Excel 2013
Numbers 3 Essential Training
Learning Excel Cluster Analysis
Google Docs and Sheets on iOS First Look
Excel 2013: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2013: Working with Dates and Times
Excel 2013: Macros
Learning Excel What-If Analysis
iWork: Workflows and New Features
Excel 2013: Advanced Formatting Techniques
Financial Literacy: Reading Financial Reports
Excel 2013: Charts in Depth
Excel 2013: Advanced Formulas and Functions
Excel 2013: Pivot Tables
Excel 2013: Shortcuts
Learning Excel 2010
Excel 2013 Essential Training
Office 2013 New Features
Cleaning Up Your Excel 2010 Data
Managing and Analyzing Data in Excel 2010
Excel 2010: Pivot Tables
Excel 2010: Data Validation
Excel 2007: Data Validation
Excel 2010: Advanced Formatting Techniques
Excel 2010: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2007: Business Statistics
Excel 2010: Advanced Formulas and Functions
Excel for Mac 2011 Essential Training
Working with Dates and Times in Excel 2007
Working with Dates and Times in Excel 2010
Excel 2010 Essential Training
Managing Multiple Worksheets and Workbooks with Excel 2007
Excel 2007: Macros
Excel 2007: Advanced Formatting Techniques
Excel 2007: Advanced Formulas and Functions
Excel 2007: Introduction to Formulas and Functions
Excel 2007: Pivot Tables for Data Analysis
Excel 2007: Financial Analysis
Excel 2007 Essential Training