آموزش های مرتبط با Video Foundations

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Video Foundations است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Virtual Apprentice: Being a Great Production Assistant (PA)
Running a Video Production Business
Succeeding in an Interview for a Creative Role
Preparing to Interview for a Creative Role
Learning Cinematography: 2 Working on Set
Introduction to Music in Film and Video
Introduction to Documentary Video Storytelling
The History of Film and Video Editing
Introduction to Video Dialogue Editing
Introduction to Video Editing
Video Foundations: Interviews
Video Foundations: Cameras and Shooting